MH – Mentalbeskrivning hund!?

Vad är det?

Mentalbeskrivning hund – MH är en standardiserad beskrivning av hundens mentala egenskaper.

MH består av 10 moment som bedöms utifrån en intensitetsskala 1 – 5. Där det är beskrivarens uppgift

att kryssa i den rutan som ligger närmast hur hunden reagerar. Man beskriver helt enkelt vad hunden

gör eller inte gör, här och nu. Väckning, Handling, Avreaktion. Det finns inte plats för egna värderingar.

Beskrivningen är lika för alla hundar oavsett ras. För att få deltaga måste hunden ha fyllt 12 månader

samt vara registrerad i SKK ( vissa undantag finns). Tik som löper får ej deltaga. Vill man tävla i någon

av bruksgrenarna krävs det känd mentalstatus från 18 månaders ålder på hunden.

Beskrivaren ”domaren”: Beskriver vad hunden gör.

Testledaren: Tar hand om hundekipaget och instruerar föraren hur denne skall

agera i de olika momenten.

Figuranterna: Drar i snören och agerar med och mot hunden samt bygger banan.

Hunden:Skall ha icke strypande halsband samt ett ca 180 cm långt koppel.

Föraren:Skall följa testledarens anvisningar.

Momenten – Vad tittar man på?

1 Kontakt:

Beskriver hundens förmåga att ta kontakt och bjuda främmande människor kontakt. Hunden ska handhas så att den har möjlighet att själv ta kontakt.

2 Lek:

Beskriver hundens reaktioner i samband med föremålslek. Man tittar på hur snabbt hunden kommer i lek samt gripandet och hur hunden griper. Avslutas med dragkamp med testledaren.

3 Jakt:

Beskriver hundens lust att förfölja ett flyende byte samt gripa det. ( En trasa som går i en sicksack bana)

4 Aktivitetsnivå:

Beskriver hundens reaktioner där förväntad aktivitet uteblir.

5 Avståndslek:

Här beskrivs hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren ( 40 m ).

SEUCH FIUCH

S23177/2004

 Vitsuddens Simba

6 Överraskning:

Beskriver hundens reaktion i samband med visuell överraskning. (En overall som flyger upp)

7 Ljudkänslighet:

Beskriver hundens reaktioner vid överraskande ljud. ("Skrammel")

8 Spöken:

Beskriver hundens förmåga att stoppa och försvara sig mot ett närmande hot. (Två spöken som rör sig sterotypt mot hunden i intervaller)

9 Lek:

Beskriver om och hur hundens leklust har förändrats under beskrivningen.

10 Skott.

Beskriver hundens reaktion i samband med skottlossning. 2 skott under aktivitet och 2 under passivitet.

Genom gången MH = känd mentalstatus, menas att denna är helt genomförd, kryss i alla rutorna,

alternativt avbrutits av beskrivaren. Om hundägaren avbryter medges om beskrivning vid högst två

tillfällen, minst 6 veckor skall förflyta mellan ggr.

Numera kan föraren avstå skott men det räknas ändå som att hunden har känd mentalstatus, ruta 5

(avstår skott) markeras = X i alla rutor.

MH är framför allt framtaget för att kunna göra en avelsutvärdering. Hela kullar vid samma tillfälle

visar ofta liknande beteenden under beskrivningen och då kan man se vad föräldradjuren nedärver.

Bra eller dåliga egenskaper. Man kan även se/utläsa hundens förutsättningar för vidareutbildning.

Egna tankar:

I dagens samhälle med kamphunds debatter och våra höga krav på vad våra hundar skall klara av

att sortera tycker jag: Att detta kan vara en slags varudeklaration för våran ras och framförallt

avelsdjuren vi väljer. Då med tanke på att om man tittar på våran ras standard så finns det redan idag

individer med tveksam mentalitet som används i avel.

Vi har en ny ras som vi ansvarar för, det är nu vi har möjligheten att påverka detta , varför missa den

chansen?

2014-12-31 så har rasen fått 367 hundar beskrivna. 10 stycken har ej fullföljt sina MH varav 4 har

beskrivaren avbrutit. Jag har själv deltagit som hundägare, figurant, uppfödar eller publik på 137 JRT

vilket jag ser som en stor förmån i mitt vidare avelsarbete.

Intensitetsskalan

I nedan Intensitetsskala har jag gul markerat var jag helst vill att kryssen ska sitta i protokollet på

mina egna och uppfödda hundar då rasklubben inte har jobbat fram någon "önske" profil än.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt -morrning o/eller bit försök

Undviker kontakt -skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt.

Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b. KONTAKT

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral

Följer med villigt. Engagerar sig

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller

1c. KONTAKT

Hantering

Avvisar. Morrar och eller bit försök

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar. Är neutral

Accepterar, svarar med kontaktbeteende

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

2a. LEK 1

Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1

Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

2c. LEK 1

Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Biter - drar emot, släpper, tar om

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper

3a. JAKT

Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b. JAKT

Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tids fördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig, Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK

Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK

Hot/Agg

Inga skall eller morrningar

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. Första del.

Enstaka skall och/el. morrningar under mom. Första och andra del.

Visar hot beteenden, skall och morrningar under mom. Första del.

Visar hot beteenden, skall och morrningar under mom. Första o andra del.

5c. AVST. LEK

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet

Går fram till den dolda, men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kropsställning och eller tids fördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d. AVST. LEK

Leklust

Visar inget intresse

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST. LEK

Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv

Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant

Uppmanar passiva figuranten till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.

Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b. ÖVVERRASKN.

Hot/agg

Visar inga hot beteenden

Visar enstaka hot beteenden

Visar flera hot beteenden under längre tid

Visar flera hot beteenden och någon attack

Visar hot beteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.

Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d. ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring el. undanmanöver

Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

6e. ÖVERRASKN.

Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen

Stannar upp luktar tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i/lek mot overallen, Intresset minskar efter hand

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager

7a. LJUDKÄNSL.

Rädsla

Stannar. Kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b. LJUDKÄNSL.

Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c. LJUDKÄNSL.

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen

Båge el tempo växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

7d. LJUDKÄNSL.

Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager

8a. SPÖKEN

Hot/agg

Visar inga hot beteenden

Visare enstaka hot beteenden

Visar flera hot beteenden under längre tid

Visar flera hot beteenden och någon attack

Visar hot beteenden och flera attacker

8b. SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittar till mot spökena då och då

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. kortare avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad

Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden

Går fram till spöket när föraren står bredvid

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp

8e. SPÖKEN

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv.

Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla

9a. LEK 2

Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2

Gripande

Griper ej

Griper ej direkt, nosar först på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter först skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/

avstår skott.

Kennelns MH - Statestik på egen uppfödda hundar

Av 95 uppfödda hundar som har uppnått rätt ålder 120826 har 69 genomfört MH = Känd Mentalstatus.

Av de 26 hundar som ej är beskrivna bor 10 utomlands och 3 är avlidna samt en som föraren har valt

att avbryta.

Kontakt 1:a

 

1

25

41

2

b

 

1

36

32

 

c

1

6

37

22

1

Lek 2:a

3

1

8

38

19

b

6

4

25

32

2

c

6

4

37

11

11

Jakt,förföl. 3:a

14

14

35

 

a

3

8

4

53

1

Jakt,grip. 3:b

21

25

10

4

9

b

16

15

7

16

18

Aktivitet 4

 

6

33

19

11

Avståndsl. 5:a

1

20

34

7

7

b

57

3

5

1

3

c

23

15

13

8

10

d

25

5

5

16

18

e

26

16

20

5

2

Överrask. 6:a

11

20

26

5

7

b

25

27

17

 

 

c

4

39

13

4

9

d

54

4

5

5

1

e

51

13

5

 

 

Ljud 7:a

19

14

28

5

3

b

 

18

8

12

31

c

61

1

2

2

 

d

39

17

13

 

 

Spöken 8:a

16

11

40

2

 

b

6

8

16

36

3

c

16

10

6

13

25

d

35

12

8

8

6

e

4

4

37

24

 

Lek 9:a

3

6

5

38

17

b

6

3

29

28

3

Skott

35

19

12

1

2

copyright 2012 Vitsudden

Mentalitet!